Specialist ouderengeneeskunde worden

De Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen is onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg. De instellingen bevinden zich in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Uitgangspunten

De 5 uitgangspunten voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde zijn:
 
 1. De beroepspraktijk
 2. Competentiegericht leren en opleiden met ‘medisch handelen’ als centraal uitgangspunt
 3. Kenmerkende beroepssituaties: (oefen)situaties die representatief zijn voor het werkveld voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
 4. Krachtige en dynamische leeromgeving: door de combinatie van werken in de praktijk, cursorisch onderwijs, intra- en interprofessioneel samenwerken, supervisie, voortgangsgesprekken, toetsing en beoordeling.
 5. Verantwoordelijkheid van jou als aios voor je eigen leerproces. Dat betekent: een leertraject op maat en een individueel opleidingsschema en -plan. Dit vraagt van jou als aios een actieve, reflecterende en verantwoordelijke manier van werken en leren waarin je eigenaar bent en blijft van je eigen leerproces en opleidingsplan.
Deze 5 uitgangspunten staan ook benoemd in het landelijke opleidingsplan.
 • Het belangrijkste deel van de opleiding (ongeveer 80%) vindt plaats in de praktijk. De beroepspraktijk is het vertrekpunt voor het leren en opleiden. De praktijkopleiding bestaat uit drie opleidingsperiodes en drie stages, verdeeld over de totale opleidingsduur van drie jaar. Tijdens deze opleidingsperiodes word je begeleid door een opleider of opleidingsgroep en tijdens de stages door een stagebegeleider.

  Daarnaast volg je 1 dag in de week cursorisch onderwijs plaats (de terugkomdag). Het cursorisch onderwijs heeft 2 primaire uitgangspunten:
   
  • de reflectie op het eigen handelen en
  • het verdiepen van kennis en vaardigheden, aansluitend op de praktijkvoering.
 • Bij de start van de opleiding heb je een tweedaagse introductie op een van de Waddeneilanden waarin kennismaking en teambuilding centraal staat. Het programma van het terugkomonderwijs wordt in het eerste jaar gekenmerkt door een gevarieerd up-to-date kennis- en vaardighedenonderwijs, afgewisseld met ruimte voor reflectie, intervisie en supervisie.

  In het eerste jaar zijn er ongeveer 40 terugkomdagen, grotendeels georganiseerd in de vorm van een vaste wekelijkse terugkomdag op woensdag in het UMCG. Het cursorisch onderwijs in het eerste jaar is gebaseerd op 4 leerlijnen, die in de praktijk veel overlap met elkaar zullen vertonen:
   
  • medisch handelen
  • methodisch werken
  • communicatie
  • praktijkvoering
  Terugkerende vormen van onderwijs zijn: ervaringen uitwisselen, casusonderwijs, mentorbegeleiding en de wetenschappelijke vorming.
 • Het 2e jaar kent 2 basismodules: de module ziekenhuis en de module ambulante GGZ. Het 3e jaar kent 3 basismodules: geriatrische revalidatiezorg (GRZ), palliatieve zorg, consultatie-vaardigheden in de eerste lijn.

  Het landelijke onderwijs kent naast de aan de modules verbonden landelijke terugkomdagen ook een aantal verdiepingscursussen die in het tweede of derde jaar kunnen worden gevolgd:
   
  • verdieping psychogeriatrie,
  • verdieping somatiek en
  • de module leiderschap en organisatie.
 • In het onderwijsprogramma van het tweede en derde jaar is ruimte voor meer autonomie en keuzevrijheid, waarbij je aan de hand van je leerdoelen, een keuze maakt uit het modulaire aanbod. In deze leerjaren worden er ook 25 dagen landelijk georganiseerd onderwijs aangeboden.

  Doel is tailormade onderwijs met een creatieve twist. Speciale aandachtsgebieden tijdens het cursorische onderwijs in het 2e en 3e jaar zijn de ontwikkelingen in de extramurale zorg, de juridische en maatschappelijke ontwikkelingen, het vorm geven aan taakdelegatie en de navenante vaardigheden als medisch leiderschap en organisatietalent.

  Oog is er ook voor de technologische en andere ontwikkelingen in de ouderenzorg. Het wetenschappelijk onderwijs wordt op een vernieuwende wijze vormgegeven.

Missie en visie

De Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen leidt aios ouderengeneeskunde op tot competente, verbindende, communicatief sterke, creatieve, realistische, vooruitstrevende en (maatschappelijk) betrokken specialisten ouderengeneeskunde, die ondernemend medisch leiderschap tonen en oprechte interesse laten zien in de individuele chronisch zieke en/ of kwetsbare oudere patiënt.

Kernwaarden

De vier V’s van de Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen:
 
 • Verdiepen van kennis en wetenschap
 • Verbeteren van competenties en kwaliteit van de opleiding
 • Verbinden door middel van communicatie en interprofessioneel opleiden
 • Vernieuwen door middel van innovatie en aansluiting bij de actuele ontwikkelingen

Visie

De speerpunten van de Opleiding Ouderengeneeskunde Groningen zijn:
 
 • 'Building a team'. Veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect zijn randvoorwaarden voor een leerproces waarin reflectie en introspectie centraal staan.
 • 'Het rolmodel als inspirator'. De beroepspraktijk is het vertrekpunt voor het leren en de opleiding, hierin zijn de samenwerking tussen aios en opleider(s) en het "rolmodel zijn" van de opleider van essentieel belang voor de kwaliteit van de opleiding.
 • 'Aandacht voor speerpunten naast leerpunten'. Het individueel opleidingsplan is richtinggevend aan de leer- en werkinspanningen van de aios. Hierbij zal ook aandacht zijn voor individuele talenten en interesses van iedere aios, zoals stimuleren van een promotietraject (AIOTO), stimuleren van onderwijstaken (AIODO) dan wel verdieping (focus op een aandachtsgebied) binnen het specialisme ouderengeneeskunde.
 • 'Met een andere bril op leren kijken'. Bij de terugkomdagen is er extra aandacht zijn voor de mogelijkheden tot intra- en interprofessioneel opleiden.
 • 'Inbedden in de eerste lijn'. De toekomstige ontwikkelingen in de ouderenzorg vragen om samenwerking in het bijzonder in de eerste lijn. Ingezet wordt op een huisartsenstage als regulier onderdeel van de opleiding.
 • 'Onderwijs met een twist'. In het modulaire deel van de opleiding is er ruimte voor innovatieve vormen van onderwijs.