360° feedback vragenlijst voor alle medewerkers UMCG

D​e 360° feedback is een methode waarmee u feedback krijgt op uw functioneren. Wat uw sterke punten zijn en op welke punten u uw werk beter kunt doen. U krijgt die feedback van mensen met wie u samenwerkt en voor wie u werkt. Door de verschillende perspectieven te combineren, ontstaat er een zo compleet mogelijk beeld van uw functioneren, dat wordt weergegeven in een persoonlijk rapport.

Gedragscompetenties

Een 360° feedback vragenlijst voor alle medewerkers UMCG  op basis van relevante gedragscompetenties voor elke UMCG-medewerker, plus een aantal op​​en vragen.
 • Aanvaardt verantwoordelijkheid voor geleverde diensten en eventueel gemaakte fouten
 • Begrijpt en gebruikt de informele kanalen van de organisatie
 • Benut de inbreng van anderen in het eigen denkproces
 • Blijft effectief functioneren onder tijdsdruk
 • Blijft goed functioneren onder snel veranderende of belastende omstandigheden
 • Blijft kalm bij tegenspel of persoonlijke verwijten
 • Blijft meedenken en levert bijdragen, ook wanneer er sprake is van een direct eigen belang
 • Doet iets om spanningen in een groep te verminderen
 • Evalueert regelmatig de eigen aanpak en wat daarin anders en beter zou kunnen
 • Formuleert concrete en meetbare resultaten die bereikt moeten worden
 • Gebruikt zonodig verschillende communicatieniveaus
 • Geeft collega`s op constructieve wijze feedback
 • Geeft een helder beeld van wederzijdse verwachtingen
 • Grijpt kansen
 • Handelt anticiperend in plaats van afwachtend
 • Handelt consequent volgens de beroepscode: wijst ander beroepsmatig optreden af
 • Herstelt zich snel bij tegenslag of teleurstelling
 • Houdt aan normen vast, ook wanneer dit voor zichzelf nadeel, spanning of conflicten met zich meebrengt Houdt bij het werk rekening met verschillen in bedrijfscultuur
 • Houdt duidelijk rekening met positie en karakter van gesprekspartners
 • Houdt rekening met zaken die op de langere termijn spelen
 • Houdt zich aan de met de patiënt/klant gemaakte afspraken
 • Is aanspreekbaar op eigen gedrag en/of gemaakte fouten
 • Is op de hoogte van gebeurtenissen in andere delen van de organisatie en houdt daar rekening mee
 • Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde doel te bereiken
 • Laat zien over een reëel inzicht in de eigen sterke en minder sterke punten te beschikken
 • Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of persoonlijke informatie
 • Meldt gemaakte fouten en neemt uit eigen beweging stappen om de schade te verminderen
 • Neemt het voortouw in discussies
 • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen
 • Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek
 • Reageert in taal en lichaamshouding persoonlijk en betrokken
 • Reageert snel en adequaat op verzoeken van patiënten/klanten
 • Spant zich in een proces weer op gang te brengen of te versnellen
 • Stapt af van een vooraf gemaakt plan om een beoogd effect beter of eerder te bereiken
 • Stelt een realistisch actieplan op, benoemt de benodigde middelen, tijdpad, mensen, etc.
 • Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang
 • Stelt relevante prioriteiten en werkt volgens plan
 • Treft in een verwarde situatie maatregelen om orde op zaken te stellen
 • Verandert op het juiste moment van gedrag bij weerstand
 • Vraagt feedback aan collega`s en reageert daarop adequaat
 • Vraagt om persoonlijke feedback en doet er wat mee
 • Vraagt uit zichzelf om nadere informatie
 • Ziet en begrijpt (on)uitgesproken behoeften van andere teams of organisatieonderdelen
 • Zorgt voor goede communicatie over ontwikkelingen en beslissingen naar alle belanghebbenden, ook buiten het eigen team
 

Open vragen

 • Welk gedrag mag ik meer laten zien?
 • Met welk gedrag mag ik ophouden?
 • Welk gedrag mag ik minder laten zien?
 • Welke 2 complimenten kun je me geven?
 • Andere opmerkingen 
06-03-2020 WIOO