Medische vervolgopleidingen

 
De vervolgopleidingen (specialistenopleidingen, opleiding tot huisarts en een aantal klinisch-technische vervolgopleidingen) worden verzorgd door opleiders in het UMCG en in de regio. 

 

 Zij doen dit in het samenwerkingsverband Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR NO). Een overzicht van de medische vervolgopleidingen en meer informatie over de samenwerkende ziekenhuizen vind je op de website van de OOR NO.

Advies en ondersteuning

Vanuit het Wenckebach Instituut ondersteunt het Leerhuis MVO, opleiders, a(n)ios en de Centrale Opleidingscommissie UMCG. In het Leerhuis MVO vind je deskundigen die je graag helpen bij het continue bevorderen en optimaliseren van de kwaliteit van medische vervolgopleidingen.

 • Brochure voor beginnend opleiders

  Als je net bent gestart als opleider, komt er veel op je af. Zoveel zelfs, dat sommige beginnend opleiders door de bomen het bos niet meer zien. In de brochure voor beginnend opleiders  lees je wat er van jou als opleider wordt verwacht en over welke kennis en vaardigheden je zou moeten beschikken.

  Profiel opleiders

  ​​​Als opleider investeer je voortdurend in jezelf en je opleidingsgroep. Het competentieprofiel voor opleiders en leden van de opleidingsgroep helpt daarbij. Het profiel geeft inzicht in de kennis en vaardigheden waarover je (en jouw collega's) moet beschikken.

 • De Centrale Opleidingscommissie (COC) van het UMCG fungeert als overlegorgaan die de UMCG Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd informeert en adviseert. Over de kwaliteit en veiligheid van de medische (inclusief profielregistraties), tandheelkundige en klinisch technologische vervolgopleidingen, huisartsgeneeskunde, de opleidingen tot GZ-psycholoog & Klinisch Psycholoog en overige medische vervolgopleidingen, aandachtsgebieden en specialisaties.

  De COC heeft een toezichthoudende rol ten behoeve van een gunstig en veilig opleidingsklimaat, een stimulerende rol (o.a. ten aanzien van de uitvoering van proefvisitaties /interne opleidingsaudits) en een bemiddelende rol bij conflicten tussen AIOS en opleider. De COC treedt bij de uitvoering van haar taken niet in de relatie werkgever-werknemer en heeft de volgende taken ten aanzien van de medische vervolgopleidingen:

  • handhaven en bevorderen van een gunstig en veilig opleidingsklimaat;
  • bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de in het ziekenhuis aanwezige opleidingen;
  • toezicht houden op dat opleidingsgroepen een systematische kwaliteitscyclus (plan-do-check-act) implementeren en in stand houden;
  • het voorbereiden op visitaties;
  • nazorg verlenen bij visitaties;
  • overleggen over algemene en specifieke opleidingsaangelegenheden;
  • bevorderen van de samenwerking en kennisuitwisseling rond de medische vervolgopleidingen;
  • bespreken van algemene belangen van AIOS en van kritiekpunten van de zijde van opleiders en AIOS;
  • bemiddelen bij geschillen tussen AIOS en opleider;
  • het jaarlijks opstellen van een jaarverslag over de opleidingsactiviteiten gedurende het kalenderjaar;
  • participeren in regionaal overleg over medische vervolgopleidingen;
  • al de hiervoor genoemde taken ook waar nodig vervullen voor de niet-medische klinisch technologische vervolgopleidingen, de tandheelkundige vervolgopleidingen, de huisartsgeneeskunde, de opleidingen tot GZ-psycholoog & Klinisch Psycholoog en de overige medische vervolgopleidingen, aandachtsgebieden en specialisaties.

  Hulp nodig of meer weten?

  Opleiders en aios kunnen bij vragen of problemen contact opnemen met Karin Zuiderhoek, secretaris van de Centrale Opleidingscommissie.
  stuur een bericht
  Postadres: HPC FC11/Ingang 28/N.1.10

  Bemiddeling

  Eén van de taken van de commissie is het bemiddelen tussen aios en opleider en zo nodig voorzien in mediation. Een medicus is aangesteld om als vertrouwenspersoon voor aios op te treden voor zover de gerezen problemen relatie hebben met of van invloed (kunnen) zijn op de opleidingssituatie. Je kunt hiervoor contact opnemen met Jan Roodenburg,  (t) +31 (0)50 361 54 53

  Aanvullende informatie

   


   
 • Hoe is het leerklimaat van jouw afdeling? Hoe functioneren de stafleden in hun rol als supervisor of opleider? Het Leerhuis MVO biedt evaluatie-instrumenten die hier inzicht in geven. De instrumenten werken in de vorm van digitale vragenlijsten. Het bespreken van de resultaten met de opleiding kan de start betekenen van een verbetertraject. 

  SPEED (Scan of Postgraduate Educational Environment Domains)

  Met de SPEED krijg je inzicht in de kwaliteit van het leerklimaat binnen de opleiding. De SPEED is een  vragenlijst die wordt uitgezet onder de aiossen. Zij scoren op een 5-puntsschaal de inhoud, sfeer en organisatie van de opleiding. Daarnaast kunnen zij aangeven wat zij goed vinden en waar eventuele verbetering mogelijk is. Wij zetten de vragenlijst voor je uit onder de aiossen. Vervolgens bespreken we de resultaten met de aios-groep, voor een toelichting achter de cijfers en concrete verbetersuggesties. Het verslag van dit gesprek wordt toegevoegd aan het rapport en aangeboden aan de opleider. Deze opleidingsthermometer is een korter alternatief voor de D-RECT.

  KPBO (Kritische Praktijkbeoordeling Opleiders)

  Met de KPBO geven aiossen feedback aan individuele stafleden over hun functioneren als opleider/supervisor. Zij scoren stafleden aan de hand een 5-puntsschaal, gebaseerd op het competentieprofiel voor opleiders van het RGS. Daarnaast stimuleert het aiossen om constructieve, veilige feedback te geven op wat zij goed vinden en hoe verbetering mogelijk is. De aios geeft hierbij zelf aan welke stafleden hij/zij voldoende heeft meegemaakt om te kunnen evalueren. De KPBO is primair bedoeld als leerinstrument voor het staflid. Om de KPBO te laten renderen is het belangrijk om binnen de opleidingsgroep zorgvuldige afwegingen te maken over de manier waarop de rapportages teruggekoppeld worden.

  Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • stafleden ontvangen hun eigen rapport en kiezen er zelf voor om dit te delen met de opleider;
  • 2-4 aiossen participeren in de terugkoppeling. Onder begeleiding van de opleider voeren de aiossen gesprekken met de individuele supervisoren. In deze gesprekken lichten zij de resultaten toe. De aiossen kunnen hiervoor getraind worden vanuit het Wenckebach Instituut;
  • de opleider bespreekt (eventueel samen met het hoofd van de afdeling) de individuele uitkomst van de KPBO met ieder lid van de opleidingsgroep;
  • plenaire terugkoppeling van de resultaten op geaggregeerd niveau vindt plaats tijdens één van de staf-/opleidingsvergaderingen;
  • een combinatie van bovengenoemde of met toevoeging van overige wensen.

  Kwaliteitscheck

  Met de kwaliteitscheck evalueer je de opleiding. De kwaliteitscheck is een vragenlijst die wordt uitgezet onder aiossen, leden opleidingsgroep, opleider en plaatsvervangend opleider. Zij scoren de inhoud, leer- en werkklimaat en de organisatie van de opleiding. ​Voorafgaand aan het bespreken van de kwaliteitscheck in de opleidingsvergadering,wordt de vragenlijst digitaal uitgezet. Je ontvangt de rapportage met een korte analyse. Ook kunnen we als procesbegeleider bij de bespreking aanwezig zijn.

  Meer weten?

  Voor meer informatie, voorbeeldrapportages en het uitzetten van de digitale vragenlijst kun je contact opnemen met het het Leerhuis MVO
  stuur een bericht 

Meer weten?

Ben je (plaatsvervangend) opleider en heb je vragen over of wil je advies of ondersteuning bij:

 • traject van erkenningen en (proef)visitaties;
 • kwaliteitszorg en ISO9001-certificeringstraject medische vervolgopleidingen, zie Kwaliteitsplan Medische Vervolgopleidingen (DocPortal, alleen toegankelijk vanaf UMCG-werkplek);
 • prospectieve Risico Inventarisatie in de opleiding (PRI);
 • professionalisering van aios en opleiders;
 • inzet van evaluatie-instrumenten;
 • opstellen en implementeren van opleidingsplannen.
Of heb je behoefte aan een goed gesprek over inhoud, sfeer en organisatie van de opleiding? Neem dan contact op:

Leerhuis MVO
(t) +31 (0)50 361 11 72
stuur een bericht