Medische vervolgopleidingen

 
 
Na de kwalificatie als basisarts, kun je een vervolgopleiding volgen tot medisch specialist, huisarts of een van de klinisch-technische vervolgopleidingen. Een opleiding die grotendeels plaatsvindt op de werkvloer. Hoe zijn deze opleidingen georganiseerd en welke ondersteuning is er voor a(n)ios, opleiders en begeleiders?

 

Samen opleiden voor onze regio

De vervolgopleidingen (specialistenopleidingen, opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en een aantal klinisch-technische vervolgopleidingen) worden verzorgd door opleiders in het UMCG en in de regio. Zij doen dit in het samenwerkingsverband Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR NO). Een overzicht van de medische vervolgopleidingen en meer informatie over de samenwerkende ziekenhuizen vind je op de website van de OOR NO.

In het UMCG worden opleiders en a(n)ios ondersteund door ondersteunt het Leerhuis MVO, opleiders, a(n)ios en de Centrale Opleidingscommissie UMCG.

Advies en ondersteuning

Een landelijke opleiding inbedden in de dagelijkse praktijk van verschillende afdelingen in de regio kent veel uitdagingen. De Centrale Opleidingscommissie ziet toe op de kwaliteit van de opleidingen en het Leerhuis MVO ondersteunt en adviseert opleiders en a(n)ios in het UMCG. Ook biedt het UMCG verschillende instrumenten die inzicht geven in het leerklimaat en het functioneren van supervisoren en opleiders.

 • Het Leerhuis MVO biedt expertise op het gebied van de continue ontwikkeling, innovatie en kwaliteitszorg van de medische vervolgopleidingen. Het Leerhuis adviseert en ondersteunt de medische afdelingen, individuele opleiders en de Centrale Opleidingscommissie (COC) waar het opleidingszaken betreft. Een belangrijke taak is het optimaliseren en ondersteunen van de kwaliteit in de PDCA-cyclus van de medische vervolgopleidingen en daarmee het behoud van de erkenningen van de opleidingen (kwaliteit en continuïteit). Verder faciliteert het Leerhuis bij het proces van inventariseren van risico’s en implementeren van verbeteringen.

  Naast advisering en kwaliteitszorg zijn andere belangrijke thema's:

  • een veilig leerklimaat;
  • docentprofessionalisering;
  • discipline-overstijgend onderwijs (DOO);
  • ontwikkeling van opleidingsplannen.

  De secretaris van de Centrale Opleidingscommissie (COC) maakt ook deel uit van het Leerhuis MVO. Zij vormt de verbinding tussen het team en de COC.

  Meer weten?

  Ben je (plaatsvervangend) opleider en heb je vragen over of wil je advies of ondersteuning bij:

  • traject van erkenningen en (proef)visitaties;
  • kwaliteitszorg en ISO9001-certificeringstraject medische vervolgopleidingen, zie Kwaliteitsplan Medische Vervolgopleidingen (DocPortal, alleen toegankelijk vanaf UMCG-werkplek);
  • prospectieve Risico Inventarisatie in de opleiding (PRI);
  • professionalisering van aios en opleiders;
  • inzet van evaluatie-instrumenten;
  • opstellen en implementeren van opleidingsplannen.

  Of heb je behoefte aan een goed gesprek over inhoud, sfeer en organisatie van de opleiding? Neem dan contact op:

  Leerhuis MVO
  (t) +31 (0)50 361 11 72
  stuur een bericht

 • De Centrale Opleidingscommissie (COC) van het UMCG fungeert als overlegorgaan die de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd informeert en adviseert over de kwaliteit en veiligheid van de medische (inclusief profielregistraties), tandheelkundige en klinisch technologische vervolgopleidingen, huisartsgeneeskunde, de opleidingen tot GZ-psycholoog & Klinisch Psycholoog en overige medische vervolgopleidingen, aandachtsgebieden en specialisaties.

  De COC heeft een toezichthoudende rol ten behoeve van een gunstig en veilig opleidingsklimaat, een stimulerende rol (o.a. ten aanzien van de uitvoering van proefvisitaties /interne opleidingsaudits) en een bemiddelende rol bij conflicten tussen AIOS en opleider.

  De COC heeft de volgende taken ten aanzien van de medische vervolgopleidingen:

  • handhaven en bevorderen van een gunstig en veilig opleidingsklimaat;
  • bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de in het ziekenhuis aanwezige opleidingen;
  • toezicht houden op dat opleidingsgroepen een systematische kwaliteitscyclus (plan-do-check-act) implementeren en in stand houden;
  • het voorbereiden op visitaties;
  • nazorg verlenen bij visitaties;
  • overleggen over algemene en specifieke opleidingsaangelegenheden;
  • bevorderen van de samenwerking en kennisuitwisseling rond de medische vervolgopleidingen;
  • bespreken van algemene belangen van AIOS en van kritiekpunten van de zijde van opleiders en AIOS;
  • bemiddelen bij geschillen tussen AIOS en opleider;
  • het jaarlijks opstellen van een jaarverslag over de opleidingsactiviteiten gedurende het kalenderjaar;
  • participeren in regionaal overleg over medische vervolgopleidingen;
  • al de hiervoor genoemde taken ook waar nodig vervullen voor de niet-medische klinisch technologische vervolgopleidingen, de tandheelkundige vervolgopleidingen, de huisartsgeneeskunde, de opleidingen tot GZ-psycholoog & Klinisch Psycholoog en de overige medische vervolgopleidingen, aandachtsgebieden en specialisaties.
  De commissie treedt bij de uitvoering van haar taken niet in de relatie werkgever-werknemer.
   

  Bemiddeling

  Eén van de taken van de commissie is het bemiddelen tussen aios en opleider en zo nodig voorzien in mediation. Een medicus is aangesteld om als vertrouwenspersoon voor aios op te treden voor zover de gerezen problemen relatie hebben met of van invloed (kunnen) zijn op de opleidingssituatie. Je kunt hiervoor contact opnemen met Jan Roodenburg,  (t) +31 (0)50 361 54 53

   

  Meer weten?

  Opleiders en aios kunnen bij vragen of problemen contact opnemen met de secretaris van de Centrale Opleidingscommissie, Karin Zuiderhoek.
  stuur een bericht
  Postadres: HPC FC11/Ingang 28/N.1.10

   

  Aanvullende informatie

 • Hoe is het leerklimaat van jouw afdeling? Hoe functioneren de stafleden in hun rol als supervisor of opleider? Het Leerhuis MVO biedt evaluatie-instrumenten die hier inzicht in geven. De instrumenten werken in de vorm van digitale vragenlijsten. Het bespreken van de resultaten met de opleiding kan de start betekenen van een verbetertraject. 

  SPEED (Scan of Postgraduate Educational Environment Domains)

  Met de SPEED krijg je inzicht in de kwaliteit van het leerklimaat binnen de opleiding. De SPEED is een  vragenlijst die wordt uitgezet onder de aiossen. Zij scoren op een 5-puntsschaal de inhoud, sfeer en organisatie van de opleiding. Daarnaast kunnen zij aangeven wat zij goed vinden en waar eventuele verbetering mogelijk is. Wij zetten de vragenlijst voor je uit onder de aiossen. Vervolgens bespreken we de resultaten met de aios-groep, voor een toelichting achter de cijfers en concrete verbetersuggesties. Het verslag van dit gesprek wordt toegevoegd aan het rapport en aangeboden aan de opleider. Deze opleidingsthermometer is een korter alternatief voor de D-RECT.

  KPBO (Kritische Praktijkbeoordeling Opleiders)

  Met de KPBO geven aiossen feedback aan individuele stafleden over hun functioneren als opleider/supervisor. Zij scoren stafleden aan de hand een 5-puntsschaal, gebaseerd op het competentieprofiel voor opleiders van het RGS. Daarnaast stimuleert het aiossen om constructieve, veilige feedback te geven op wat zij goed vinden en hoe verbetering mogelijk is. De aios geeft hierbij zelf aan welke stafleden hij/zij voldoende heeft meegemaakt om te kunnen evalueren. De KPBO is primair bedoeld als leerinstrument voor het staflid. Om de KPBO te laten renderen is het belangrijk om binnen de opleidingsgroep zorgvuldige afwegingen te maken over de manier waarop de rapportages teruggekoppeld worden.

  Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • stafleden ontvangen hun eigen rapport en kiezen er zelf voor om dit te delen met de opleider;
  • 2-4 aiossen participeren in de terugkoppeling. Onder begeleiding van de opleider voeren de aiossen gesprekken met de individuele supervisoren. In deze gesprekken lichten zij de resultaten toe. De aiossen kunnen hiervoor getraind worden vanuit het Wenckebach Instituut;
  • de opleider bespreekt (eventueel samen met het hoofd van de afdeling) de individuele uitkomst van de KPBO met ieder lid van de opleidingsgroep;
  • plenaire terugkoppeling van de resultaten op geaggregeerd niveau vindt plaats tijdens één van de staf-/opleidingsvergaderingen;
  • een combinatie van bovengenoemde of met toevoeging van overige wensen.

  Kwaliteitscheck

  Met de kwaliteitscheck evalueer je de opleiding. De kwaliteitscheck is een vragenlijst die wordt uitgezet onder aiossen, leden opleidingsgroep, opleider en plaatsvervangend opleider. Zij scoren de inhoud, leer- en werkklimaat en de organisatie van de opleiding. ​Voorafgaand aan het bespreken van de kwaliteitscheck in de opleidingsvergadering,wordt de vragenlijst digitaal uitgezet. Je ontvangt de rapportage met een korte analyse. Ook kunnen we als procesbegeleider bij de bespreking aanwezig zijn.

  Meer weten?

  Voor meer informatie, voorbeeldrapportages en het uitzetten van de digitale vragenlijst kun je contact opnemen met het het Leerhuis MVO
  stuur een bericht 

 • Om ontwikkeling van generieke competenties (CanMEDS) en bekwaming in vakoverstijgende thema’s te ondersteunen, organiseren we voor a(n)ios Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO). Aios die verbonden zijn aan het UMCG, vinden het aanbod aan cursussen op het Intranet. Het UMCG biedt -deels in samenwerking met het Medisch Centrum Leeuwarden en Martini Ziekenhuis- ook cursussen aan voor a(n)ios in de regio. Deze cursussen vind je in het cursusaanbod