UMCG docent geeft uitleg tijdens een tandheelkundige behandeling

Algemene voorwaarden Nascholing CTM

Algemene voorwaarden Nascholing CTM

Uitvoering van dienstverlening

Het CTM verplicht zich de overeengekomen opleiding, cursus, training of andere dienstverlening naar beste vermogen uit te voeren. Uitgangspunten hierbij zijn de vastgelegde visie op opleiden en leren en de geldende kwaliteitseisen van het CTM-UMCG. Het CTM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht.

Bij onvoldoende deelname aan of overmachtsituaties vooraf of tijdens het geven van de opleiding, cursus, training of andere dienstverlening heeft het CTM het recht deze te annuleren of naar een later tijdstip te verschuiven. Eventueel betaalde kosten worden terugbetaald.


Vertrouwelijkheid

Het CTM zal zich, ten aanzien van het gebruik van voor de opleiding, cursus, training of andere dienstverlening verstrekte of ter kennis gekomen informatie, die zorgvuldigheid betrachten die voortvloeit uit de Wet bescherming persoonsgegevens en die mag worden verwacht ten aanzien van (bedrijfs)gegevens conform artikel 272 en 273 van het Wetboek van Strafrecht.


Annuleringskosten

De dienstonderdelen van het CTM hanteren de volgende annuleringsregelingen. Als u uw inschrijving wilt annuleren moet u dit schriftelijk laten weten. Bij annulering zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:


Annulering    

Tot 4 weken voor aanvang: U krijgt het cursusgeld terug. Wel wordt er 45 euro administratiekosten in rekening gebracht.
Binnen 4 tot 2 weken voor aanvang: U krijgt 50% terug.
Binnen 2 weken voor aanvang: U krijgt geen geld terug, tenzij iemand van de wachtlijst de opengevallen plaats inneemt.
Na aanvang van de opleiding (of verzuim): U heeft geen recht op restitutie van gedane of verschuldigde betalingen.

Voor alle dienstonderdelen geldt: als het CTM en een opdrachtgever een overeenkomst tot opleiding, cursus, training of andere dienstverlening hebben afgesloten en het CTM daarvoor verplichtingen met derden is aangegaan, wordt bij annulering door de opdrachtgever of deelnemer de voor het CTM niet terug te vorderen kosten bij de derde, aan de opdrachtgever of deelnemer doorbelast.


Vervanging

Bij verhindering voor de startdatum kan een andere student of cursist de plaats innemen. Vervanging na het begin van een opleiding, cursus, training of andere dienstverlening is niet toegestaan. Vervanging van deelname dient direct aan het CTM gemeld te worden.


Prijzen

Het CTM heeft het recht om haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opleiding, cursus, training of andere dienstverlening de op het moment van bevestiging genoemde prijs zal blijven gelden, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen.

Contact

Heb je nog vragen over onze algemene voorwaarden? Neem gerust contact met ons op.

Nascholing
CTM