Algemene voorwaarden

Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO)
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden (WIOO)
Het Wenckebach Instituut verplicht zich de overeengekomen opleiding, cursus, training of andere dienstverlening naar beste vermogen uit te voeren. Uitgangspunten hierbij zijn de vastgelegde visie op opleiden en leren en de geldende kwaliteitseisen van het Wenckebach Instituut van het UMCG.

 

Uitvoering en dienstverlening

Voor de opleidingen van de UMCG School of Nursing & Health en van het Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking is de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van HRD professionals in ontwikkelen en opleiden (NVO2) van toepassing. Alle opleidingen, cursussen, trainingen of andere dienstverlening van het Wenckebach Instituut vallen onder de integrale ISO-certificering voor patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs & opleiding (ISO 9001: 2008 Healthcare). Het Wenckebach Instituut is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht.

Bij onvoldoende deelname aan of overmachtsituaties vooraf of tijdens het geven van de opleiding, cursus, training of andere dienstverlening heeft het Wenckebach Instituut het recht deze te annuleren of naar een later tijdstip te verschuiven. Eventueel betaalde kosten worden terugbetaald.

Vertrouwelijkheid

Het Wenckebach Instituut zal zich, ten aanzien van het gebruik van voor de opleiding, cursus, training of andere dienstverlening verstrekte of ter kennis gekomen informatie, die zorgvuldigheid betrachten die voortvloeit uit de Algemene Verordening gegevensbescherming en die mag worden verwacht ten aanzien van (bedrijfs)gegevens conform artikel 272 en 273 van het Wetboek van Strafrecht. 

Annuleringskosten

De dienstonderdelen van het Wenckebach Instituut hanteren de volgende annuleringsregelingen. UMCG School of Nursing & Health en Expertisecentrum Communicatie, Leiderschap, Assessment en Samenwerking:

  • ​​Vervolgopleidingen en de initiële opleidingen: bij annulering tot acht weken vóór de eerste lesdag van de opleiding (NIET de introductiedag) worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering van ​inschrijvingen binnen acht weken voor aanvang van de eerste lesdag van de opleiding worden de totale kosten in rekening gebracht.
  • ​Bij- en nascholingen of andere dienstverlening: bij annulering tot drie weken voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht en bij annulering binnen drie weken voor aanvang worden de totale kosten in rekening gebracht.
  • Wanneer aan deelname geen kosten zijn verbonden, is de volgende annuleringsregeling van kracht: bij annuleren tot drie weken voor aanvang worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren binnen drie weken voor aanvang (of zonder afmelding wegblijven) wordt € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

Postacademisch Onderwijs

Bij annulering vóór het verstrijken van de inschrijftermijn (meestal drie weken voor de activiteit) worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering ná de inschrijftermijn worden de volledige kosten in rekening gebracht.​ Voor alle dienstonderdelen geldt: als het Wenckebach Instituut en een opdrachtgever een overeenkomst tot opleiding, cursus, training of andere dienstverlening hebben afgesloten en het Wenckebach Instituut daarvoor verplichtingen met derden is aangegaan, wordt bij annulering door de opdrachtgever of deelnemer de voor het Wenckebach Instituut niet terug te vorderen kosten bij de derde, aan de opdrachtgever of deelnemer doorbelast.​​

Vervanging

Bij verhindering voor de startdatum kan een andere student of cursist de plaats innemen. Vervanging na het begin van een opleiding, cursus, training of andere dienstverlening is niet toegestaan. Vervanging van deelname dient direct aan het Wenckebach Instituut gemeld te worden.​

Prijzen

Het Wenckebach Instituut heeft het recht om haar prijzen te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opleiding, cursus, training of andere dienstverlening de op het moment van bevestiging genoemde prijs zal blijven gelden, tenzij partijen op dit punt anders zijn overeengekomen.

Aanvullende informatie

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Wenckebach Instituut Onderwijs en Opleiden
(WIOO)