360° feedback vragenlijst voor leidinggevenden UMCG

D​e 360° feedback is een methode waarmee u feedback krijgt op uw functioneren. Wat uw sterke punten zijn en op welke punten u uw werk beter kunt doen. U krijgt die feedback van mensen met wie u samenwerkt en voor wie u werkt. Door de verschillende perspectieven te combineren, ontstaat er een zo compleet mogelijk beeld van uw

Gedragscompetenties

Een 360° feedback vragenlijst voor leidinggevenden UMCG op basis van gedragscompetenties, plus een aantal open vragen. Deze vragenlijst bevat tevens een aantal specifieke gedragscompetenties met betrekking tot leidinggeven.
 • Aanvaardt verantwoordelijkheid voor geleverde diensten en eventueel gemaakte fouten
 • Begrijpt aan wat voor politieke en maatschappelijke invloeden het functiegebied bloot staat
 • Begrijpt en gebruikt de informele kanalen van de organisatie
 • Benut de inbreng van anderen in het eigen denkproces
 • Bevordert zelfstandigheid en zelfvertrouwen
 • Blijft effectief functioneren onder tijdsdruk
 • Blijft goed functioneren onder snel veranderende of belastende omstandigheden
 • Blijft kalm bij tegenspel of persoonlijke verwijten
 • Blijft meedenken en levert bijdragen, ook wanneer er sprake is van een direct eigen belang
 • Doet iets om spanningen in een groep te verminderen
 • Draagt doelen en strategie van de organisatie op inspirerende wijze uit
 • Evalueert regelmatig de eigen aanpak en wat daarin anders en beter zou kunnen
 • Formuleert concrete en meetbare resultaten die bereikt moeten worden
 • Gaat vaardig om met formele en informele machtsverhoudingen en met belangentegenstellingen
 • Gebruikt zonodig verschillende communicatieniveaus
 • Geeft aanwijzingen of instructies
 • Geeft collega`s op constructieve wijze feedback
 • Geeft een eigen mening
 • Geeft een helder beeld van wederzijdse verwachtingen
 • Geeft eenduidige aanwijzingen en opdrachten
 • Geeft grenzen aan, met consequenties
 • Geeft op het juiste moment feedback, zowel bij gewenst als minder gewenst functioneren
 • Grijpt kansen
 • Handelt anticiperend in plaats van afwachtend
 • Handelt consequent volgens de beroepscode: wijst ander beroepsmatig optreden af
 • Heeft oog voor cultuurverschillen
 • Herstelt zich snel bij tegenslag of teleurstelling
 • Houdt aan normen vast, ook wanneer dit voor zichzelf nadeel, spanning of conflicten met zich meebrengt
 • Houdt bij het werk rekening met verschillen in bedrijfscultuur
 • Houdt duidelijk rekening met positie en karakter van gesprekspartners
 • Houdt rekening met zaken die op de langere termijn spelen
 • Houdt zich aan de met de patiënt/klant gemaakte afspraken
 • Is aanspreekbaar op eigen gedrag en/of gemaakte fouten
 • Is duidelijk over het eigen verantwoordelijkheidsgebied
 • Is op de hoogte van gebeurtenissen in andere delen van de organisatie en houdt daar rekening mee
 • Kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied
 • Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde doel te bereiken
 • Laat blijken van veel zaken kennis te hebben
 • Laat zien over een reëel inzicht in de eigen sterke en minder sterke punten te beschikken
 • Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of persoonlijke informatie
 • Meldt gemaakte fouten en neemt uit eigen beweging stappen om de schade te verminderen
 • Neemt besluiten op tijd, stelt ze niet uit
 • Neemt het voortouw in discussies
 • Neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen
 • Raakt bij ernstige storing of fout niet in paniek
 • Reageert in taal en lichaamshouding persoonlijk en betrokken
 • Reageert snel en adequaat op verzoeken van patiënten/klanten
 • Signaleert belemmeringen tussen personen en weet mensen te stimuleren tot het vinden van oplossingen
 • Spant zich in een proces weer op gang te brengen of te versnellen
 • Stapt af van een vooraf gemaakt plan om een beoogd effect beter of eerder te bereiken
 • Stelt een realistisch actieplan op, benoemt de benodigde middelen, tijdpad, mensen, etc.
 • Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang
 • Stelt relevante prioriteiten en werkt volgens plan
 • Treft in een verwarde situatie maatregelen om orde op zaken te stellen
 • Verandert op het juiste moment van gedrag bij weerstand
 • Verbindt consequenties aan het niet opvolgen van aanwijzingen
 • Verdeelt verantwoordelijkheden tussen medewerkers en maakt duidelijk door wie aan wie geleverd moet worden
 • Verlangt prestaties en communiceert deze ook
 • Vraagt feedback aan collega`s en reageert daarop adequaat
 • Vraagt om persoonlijke feedback en doet er wat mee
 • Vraagt uit zichzelf om nadere informatie
 • Ziet en begrijpt (on)uitgesproken behoeften van andere teams of organisatieonderdelen
 • Zorgt ervoor dat samenwerking en samenhang tot stand komen
 • Zorgt voor continue en open communicatie en geeft zelf het goede voorbeeld
 • Zorgt voor goede communicatie over ontwikkelingen en beslissingen naar alle belanghebbenden, ook buiten het eigen team

Open vragen

 • Met welk gedrag mag ik ophouden?
 • Welk gedrag mag ik meer laten zien?
 • Welk gedrag mag ik minder laten zien?
 • Welke 2 complimenten kun je jezelf geven
 • Andere opmerkingen
06-03-2020 WIOO