EPA in ‘the spotlights’: De vitaal bedreigde zorgvrager

In CZO Flex Level is de functie-overstijgende LZ-FO-6 Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies ontwikkeld. Deze EPA richt zich op de zorgvrager met vitaal bedreigde functies op een niet-acute zorgafdeling. Omdat deze EPA niet alleen een specifieke EPA is voor de opleiding neuroverpleegkundige, maar ook in toenemende mate als ‘losse’ EPA wordt gebruikt, duiden we LZ-FO-6, ‘haar’ geschiedenis en vooral mogelijke toepassingen hier wat uitgebreider.

Aanleiding ontwikkeling LZ-FO-6

​​​​​​​De aanleiding voor het ontwikkelen van deze specifieke EPA was een beroepsactiviteit van neuroverpleegkundigen op zogenoemde braincare-units. Omdat al tijdens de ontwikkeling van de EPA duidelijk was dat deze zorg niet-neurospecifieke zorg was, maar veel breder, is deze EPA, op wens van de praktijk toen bewust breed en functie-overstijgend geformuleerd. Het idee was dat andere verpleegkundige vervolgopleidingen in de langdurige zorg deze specifieke EPA mogelijk ook zouden willen benutten. Bij het ontwikkelen van deze EPA waren oud-werkgroepleden van het cluster acute zorg betrokken. Zij dachten en keken mee om deze EPA goed aan te laten sluiten in het hele opleidingsstelsel.
 

Advies 2022: benut LZ-FO-6 breed!

In 2022 bleek er behoefte aan scholing van algemeen verpleegkundigen op longafdelingen (bv. in het kader van COVID-zorg) en andere afdelingen rondom de zorg voor een acuut verslechterende patiënt. CZO Flex Level kreeg van de stuurgroep de opdracht hiervoor een EPA-gericht aanbod te doen, binnen de volgende kaders:
  1. Houd de BAZ voorbehouden aan de acute zorg-afdelingen waar ook de vervolgopleidingen worden gegeven, om het bekwaamheidsniveau te garanderen en om langdurige stages in de acute zorg te voorkomen.
  2. Ontwikkel een variant op de 4 huidige BAZ EPA’s die voldoet aan de behoeften van diverse algemene afdelingen t.a.v. de zorg voor een acuut verslechterende patiënt.
Een werkgroep van verpleegkundigen, praktijkopleiders en theorieopleiders formuleerde voor CZO Flex Level het volgende advies:

Bied bij voorkeur alle verpleegkundigen op reguliere en langdurige zorgafdelingen (en dus ook op longafdelingen) LZ-FO-6 aan.

Onderbouwing: de zorgzwaarte in de ziekenhuizen in het algemeen is toegenomen. Uit het werkveld komt het signaal dat de verpleegkundigen op reguliere afdelingen onvoldoende toegerust zijn (kennis en vaardigheden) om patiënten die plotseling vitaal bedreigd worden, veilige zorg te kunnen leveren. Met als gevolg dat sommige patiënten zodanig verslechteren dat IC-opname nodig wordt. De aanname is dat een flink deel van de IC-opnames te voorkomen is, als verpleegkundigen beter worden opgeleid in het herkennen van vitale bedreiging van patiënten en daarop goed onderbouwd kunnen handelen. Dit advies is in het staartje van CZO Flex Level overgenomen. Dit maakte dat de bredere mogelijkheden van LZ-FO-6 niet bij iedere organisatie even helder op het netvlies staat. Nu hopelijk wel.
​​​​​​​

Landelijk gedragen theorie

Het EPA-expertisecentrum start met het ontwikkelen van landelijk gedragen theorie (LGT) voor deze EPA – samen met alle theorieopleiders én met enkele praktijkopleiders en zorgverleners. De LGT wordt te zijner tijd in de EPA toegevoegd onder ‘kennis’. Zo zorgen we met elkaar voor uniformiteit.